OUTDOOR (AÇIK HAVA) GÜNÜ-ORMAN OKULU:
Çocuklar hareket etmek için yaratılmışlardır. Ve yapılandırılmamış açık hava oyunları, onlar için aslında bir çeşit değişimin düğmesidir. Doğada ve dışarıda yapılan oyunlar sadece günü parçalara ayırmaya yaramakla kalmaz, aynı zamanda çocukların bastırılmış enerjilerini ve duygularını dışa vurmalarını ve sınıfta öğretilenleri zihin-beden bağlantısının geliştiği bir oyun ortamında uygulamalarını sağlar.

Outdoor (Açık Hava) Günümüzde; o hafta belirlenen ortamlara göre açık havada vakit geçirmektedirler. (Kamp alanı, vadi yada arka bahçemiz gibi.) Gün içerisinde ekolojiye yer vermekteyiz ya da farklı bitkileri, ağaçları, yere düşen yaprakları vs keşfetme ve doğadaki buldukları materyallerle yeni nesneler, oyunlar ortaya çıkarmalarını amaçlamaktayız.
Orman okulu programımız Finlandiya Orman Okulu ilk eğitimcilerinden olan Gaye Amus’un önderliğinde gerçekleşen Doğada Öğreniyorum eğitim programı sertifikası almış öğretmenler tarafından ve Türkiye İzcilik Federasyonu sertifikalı izci liderleri tarafından yürütülmektedir.

OUTDOOR (AÇIK HAVA) GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZİN ALT KAZANIMLARI

ARAŞTIRMACIİLETİŞİM KURAN
DOĞAYA SAYGILIDUYARLI
RİSKİ GÖZE ALABİLENDÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEBİLEN
DENGELİDÜŞÜNEN

YAŞAM BECERİLERİ:

Bu bölümümüzü çocuğumuzun kendi işini başarması ve bağımsızlaşmasını sağlayacak çalışmalar olarak da açıklayabiliriz. Tüm materyal gruplarında olduğu gibi Günlük Yaşam Becerileri alıştırmalarında ellerle çalışmak çok önemlidir. Ellerini kullanarak alet yapma sadece insana özgü bir özelliktir. Çünkü alet yapmak zeka gerektirir. Aynı zamanda ellerin kullanılması sonucu zekanın geliştiği kanıtlanmıştır. İnsan zihni, çevresiyle özel ilişkilere girer. Çocuklar bu alıştırmalarla hareketlerini koordine ve kontrol etmeyi, sabırlı olmayı ve odaklanarak çalışmayı öğrenirler. Bu alıştırmalar duyu, konuşma, matematik ve evrensel öğrenme alıştırmaları için  bir ön hazırlık görevi görür. Aktarma-taşıma-örgü gibi etkinlikler yaşam becerileri çalışmalarımız kapsamında uygulanmaktadır.

YAŞAM BECERİLERİ ÇALIŞMAMIZIN ALT KAZANIMLARI

ARAŞTIRAN SORGULAYANDÜŞÜNEN
RİSK ALABİLENDENGELİ
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

 

DUYARLI

DİL ATÖLYESİ

Erken çocukluk dönemi olan 5 yaş dil gelişiminde altın yaştır. Kullandığı dilin %80 oranında kelime hazinesine bu yaşta kazanır. Çocuk edebiyatı ürünleri ruha canlılık vermekte, yaşama gücünü artırmaktadır. Çocuklar masallardaki kahraman örnekleri ile özdeşleşerek onların ruh dünyalarını anlamakta ve kendi özellikleri de keşfetmektedir. Ayrıca çocuk, kahramanın karşılaştığı problemlerin çözümündeki başarısını görerek kendini kahramanın yerine koyup problemlerle başa çıkmayı öğrenirken hayata hazırlanmaktadır. Böylece çocuk problemlerle karşılaştığında sinip vazgeçmek yerine farklı çözüm yolları denenebileceğini ve başarılı olabileceğini öğrenmektedir. Bu, çocuğun kişilik gelişimi için çok önemlidir. Bu bilgiler ışığında eğitimimizde seçtiğimiz hikaye-masallar 21 gün boyunca aynı saatte sınıfımızın aynı bölümünde okunmaktadır.

Hem çocuklarımızın ritimlerini dengelemek hem de kahramanlarla bütünleşmelerini sağlamak istemekteyiz. Hikaye-masal sonrası adı geçen karakterler veya olaylar ile ilgili farklı çalışmalara desteklenir. (sanat-drama-grup oyunu gibi) Aynı zamanda dil çalışmaları olarak hece çalışmaları, harf çalışmaları yapmaktayız. Olay resimleri üzerinde kendi hikayelerini oluşturma çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarla hem dilimizin doğru kullanılmasına hem de hayal dünyalarını, kendini ifade etme becerisi ve toplum içinde fikrini söyleme becerisini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Kütüphanelerin çocukların dünyasında önemli bir yer tutması ve araştırma tekniklerinin temelini atmak adına  belli periyotlarla kütüphane gezimiz olmaktadır. Rasim Özdenören Kütüphanesi’ni ziyaret ederek çocuklarımız kendi seçtikleri kitapları incelemekte ve kütüphane görevlileri ile etkinlikler yapmaktalar.

DİL ATÖLYEMİZİN ALT KAZANIMLARI

BİLGİLİDÜŞÜNEN
İLETİŞİM KURABİLENİLKELİ
AÇIK GÖRÜŞLÜDENGELİ
DUYARLI 

HARİTA ATÖLYESİ

Mekan kavramı, nesnelerin uzayda diğer nesnelere olan konumlarıyla ilgilidir. Mekan; altında, üstünde, içinde, dışında, yukarıda, aşağıda, yanında, arasında, kenarında, uzağında, yakınında en üstte, en altta gibi sözcüklerle ifade edilir. Mekanda konum ise bir çocuğun etrafındaki insanlarla ve nesnelerle arasında kurduğu ilişkidir. Dört yaşından sonra açık-kapalı, içinde- dışında, gibi konumlar ile çevredeki nesnelerin değişen şekil ve boyutları algılamaya başlamaktadır. Altında, üstünde, önünde, arkasında, yanında, yakında, uzakta gibi mekansal ilişkiler okul öncesi yılları boyunca kazanılmaktadır. Çocukların mekansal ilişkilerini geliştirilebilmek için yaşadıkları mekânlara dikkat çekmek önemlidir. Çocuk günlük hayatta kullandığı mekânları tanıdığı için onları kavrayabilir. Çocuklara ‘kahvaltı için arkadaşının arkasına geç, dolabın yanına geçelim’ şeklinde yönergeler vererek etrafındaki nesneleri bedenlerine göre ilişkilendirebilmeleri sağlanabilir.

Harita atölyemizdeki çalışmalarımız çocukların yer konum, hareket ve mesafe gibi mekânsal ilişkileri fark etmelerine destek olur, çocuklar mekânsal ilişkileri çizimlerde, modellerde ve haritalarda tanımlamaya başlarlar. Okul öncesi dönemde çocukların, basit haritalarla çalışmaları, mekân sözcükleri ve cisimleri çeşitli konumlara göre manipüle etmelerine, mekânsal mantığının gelişmesine yardımcı olur.

NCTM’nin PSSM adlı dokümandaki konum standartlarında, “Öğrenciler konumları belirlemeli ve uzamsal ilişkileri açıklamalıdır.” ifadesinde matematiğin genel ilkelerinin okul öncesi dönemden itibaren ele alınması vurgusu dikkate alınırsa mekânda konumun önemi açıkça anlaşılmaktadır. Nesnelerin diğer nesnelere göre konumlarını belirlemek için (örneğin; matematik kitabı rafın altında) gerekli ilk terimlerin geliştirilmesinden sonra, konum etkinlikleri haritadaki bir noktadan diğer noktaya yolların analizini ve koordinat sisteminin kullanımını içerir. Dolayısıyla çocuğun mekan- konum ve harita konusundaki becerileri erken yaştan itibaren doğru bir şekilde kazanması gelecekteki akademik becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte okul öncesi matematik eğitiminde mekânsal kavramların ele alınması; ilköğretim matematik dersi  öğretim programında geometri alanının uzamsal (durum-yer, doğrultu- yön) ilişkiler alt öğrenme alanına hazır bulunuşluk oluşturacaktır.

Harita atölyemizde aynı zamanda yaşadığımız ilçe, şehir ve ülkelerimizin bölgeleri kültürleri ile ilgili destekleyici etkinlikler yapılmaktadır. Atölyemizde dünya haritasını ülke ülke incelerken ülkelerin kültürlerini, bizimle benzer özellikleri ve farklı özelliklerini içeren özelliklerine de yer verilmektedir.. Atölyemizin bu kısmında hedefimiz; özünü bilen farklı kültürlere saygılı bir dünya insanının temelini atmaktır.

HARİTA ATÖLYEMİZİN ALT KAZANIMLARI

BİLGİLİAÇIK GÖRÜŞLÜ
DUYARLIDENGELİ

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Matematik eğitimi, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmek, neden sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olmak ve matematiksel dil becerilerini geliştirmek amacını taşımaktadır. Matematik etkinliklerimiz; eşleştirme, gruplama, sıralama, sınırlandırma, karşılaştırma, sayma, ölçme, geometrik şekilleri tanıma, örüntü ve parça-bütünü kavrama, nesne grafiği hazırlama becerileri üzerine kurgulanmıştır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımız, çocuklarımızın akıl yürütmesine, algısal yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları geliştirmesine temel hazırlamaktadır. Çocuğun okuma becerisini kazanmasında en etkili yöntemin, ses birimleri ve bu birimleri temsil eden yazılı semboller arasındaki ilişkiye dikkat çeken çalışmalar olduğu kabul edilmektedir. Çocuklar, okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katılarak, çevrelerindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat ederek ve yetişkinlerin yazı dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyerek okula başlamadan çok daha önce, okuma kavramlarını oluşturmaya başlamaktadır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımız; görsel algı çalışmalarını, işitsel algı çalışmalarını, kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmalarını, temel kavram çalışmalarını, problem çözme becerilerinin gelişimini, dikkat süresi ve dikkat yoğunluğu ile bellek gelişimini destekleyen çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızda çocuklarımızın yaşam boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, etkili iletişim kurma, okuma yazma becerileri vb. kazanmaları ve bu becerileri yoluyla tüm gelişimleri yönünden kendilerini geliştirmeleri amaçlamaktayız.

FEN-DOĞA-EKOLOJİ ETKİNLİKLERİ

Yaşanılan dünyayı tanıma, anlama ve ona uyum sağlamada fen-doğa ve ekoloji önemli bir unsurdur. Hayata hazırladığımız, yaşamlarının ilk yıllarında fen-doğa ve ekoloji ile tanışan çocuklarımızın  ‘gökyüzü, güneş, ay, ısı, sıcaklık, ses, ağırlık, çevre, çevre sorunları, canlılar ve birbirleriyle ile olan ilişkileri, kendi bedenlerini tanıma, yaşadıkları çevrede yetişen bitki-meyve ve sebzeler, sağlıklı beslenme’ gibi günlük hayatta karşılarına çıkan kavramlar, onların ilk fen-doğa ve ekoloji kavramları olarak zihinlerinde yer edinerek tüm yaşantılarına temel oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda fen-doğa ve ekoloji alanında gerek okul içinde gerek bahçemizde gerekse ormanda farklı etkinliklere yer vermekteyiz.

Çocuklarımızın doğal merak duygusundan yola çıkarak fen-doğa ve ekoloji etkinliklerimizi planlamaktayız. Onları araştırmaya teşvik etmek, neden sonuç ilişkisini kurmalarına yardımcı olmak ve onların gözlem ve tahmin gibi temel süreç becerilerinin gelişmelerini destekleyerek deneyimlerden çıkarım yapmalarında rehberlik etmek hedeflerimiz arasındadır.

FEN-DOĞA-EKOLOJİ ETKİNLİKLERİMİZİN ALT BAŞLIKLARI

ARAŞTIRAN-SORGULAYANDUYARLI
BİLGİLİDENGELİ
DÜŞÜNENDÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

ZEKA-DİKKAT-HAFIZA ETKİNLİKLERİ

Bireyin dış dünyadaki bilgileri belleğe alma, işleme, depolama ve kullanma biçimini belirleyen özellikler olarak ele alınan bilişsel stil araştırmacılar tarafından bireyin problemlere yaklaşım biçimi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar, oyun yolu ile öğrenen çocuklarda uzun vadeli başarı için kritik olan sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği gözlemlenmiştir.  Çocuklarımızın bilişsel süreçlerini aktif hale getirmelerini sağlamak için özellikle oyun yolunu ile zeka-dikkat-hafıza etkinliklerine yer vermekteyiz. Bu etkinlikler karar verme, hafızada tutma, stratejik düşünme, gözlem yapabilme, akıl yürütme, problem çözme, kavrama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri geliştirme becerileri dikkate alınarak kurgulanmaktadır.

ZEKA-DİKKAT-HAFIZA ETKİNLİKLERİ ALT KAZANIMLARI

DÜŞÜNENİLETİŞİM KURAN
RİSKİ GÖZE ALANDÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

SERBEST ZAMAN:

Serbest zaman etkinliklerinden genelde psikomotor alanlarını destekleyecek çalışmaları kapsar. Onun dışında o ayki tema ile ilgili öğretmenimizin seçtiği etkinliklere yer verilir ya da bu yaş çocuklar oyun çocukları olduğu için birbirleriyle vakit geçirmeleri sağlanır. Oyun şifadır ve bir çocuğun diğer çocuklarla oyun kurması onun sağlıklı olduğunun göstergesidir. Bu sebeple çocuklarımızın birbirleri ile etkileşimlerini önemsiyoruz. Ve bu etkileşimi serbest zamanımızda destekliyoruz.

RİTİM ÇALIŞMALARI

Ritim çalışmalarımız çocuklarımızın eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımları, hem doğrusal hem de sezgisel olarak entelektüel kapasitelerini geliştirme, üretici fikirlerin uygulanması ve organize etme becerilerinin yanı sıra sanatsal bilgi ve beceriyi de geliştirilmesini sağlama amacını taşımaktadır. Grup içindeki çocuklarımızın iş birliğine dayalı etkileşimini gerektiren ve gruba duyarlı ve içinde bulunan her bireyin rolü hakkında farkındalık sağlayan bir grup modelini oluşturmaktayız. Bunun dışında, problem çözme, doğaçlama ve grup oluşturma sürecinde liderlik geliştirmek gibi fırsatlar sağlama amacını da gütmekteyiz. Keşif ve doğaçlamalı faaliyetler, duygulara, gerginliğin ve hayal kırıklığının ortadan kaldırılmasına ve benlik saygısını artırmaya yönelik bir araç olabileceğinin bilincindeyiz.

Programlarımız Tuncer Edis TOKSAY’un rehberliğinde  ‘Beden Oyuna’ eğitimini almış öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir..

KURGULA VE UYGULA ATÖLYESİ: DRAMA-P4C(ÇOCUK FELSEFESİ)-SESSİZ KİTAP

Atölyemizde çocuklarımızın grup dinamiği içinde bireysel farklılıklarını gözeterek, potansiyellerinin farkına varabilmelerini ve bu potansiyellerini uygun alanlarda keşfetmelerini sağlıyoruz. Bunu da  bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımlarla gerçekleştiriyoruz. Bireyin potansiyelini ortaya çıkarırken aynı zamanda kişiliğinin gelişmesine, kendini tam ve doğru olarak ifade edebilmesine katkıda bulunuyoruz.   Aynı zamanda atölyemizde kurgusal olaylarla bireyin anda kalmasını deneyimletiyor ve böylece tecrübe ettiklerini gerçek yaşamla ilişkilendirmelerini sağlıyoruz. ‘Kurgula ve Uygula Atölyemi’zde Yaratıcı Drama yöntemini, ülkemizde yeni bir uygula olan  Sessiz Kitap ve P4C (Çocuk Felsefesi/Düşünme Biçimlerini Geliştirme) pedogoji yöntemini kullanmaktayız.

SPOR

Erken çocukluk döneminde sağlıklı büyüme ve gelişmesinde spor çok önemli bir katkı sağlar. bu katkı sadece fiziksel anlamda değil aynı zamanda ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişimde rol oynar. Düzenli olarak spor yapan çocuklar kendi değerini farkına varır. Özgüvenli, sorumluluk bilinci yüksek bir birey haline gelir. Sağlıklı bir beden gelişme döneminde kas ve eklemlerinin güçlenmesine, kalp ve akciğer gibi organlarının gelişmesini sağladığı gibi sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Ruhsal ve fiziksel dengeyi destekler. Okul başarısını yükseltir. Enfeksiyon sıklığını azaltır. Ergenliğe sağlıklı bir şekilde geçiş yapmasını kolaylaştırır. Bizler de bu amaçla açık havada bol vakit geçirmelerini sağlamakta; koşma, zıplama, yakalama, jimnastik, dans, fiziksel denge gelişimi, ip atlama, sek sek, okçuluk, kurallara uyma ve takımla hareket etme becerilerinin gelişimine ilk adımlarını oluşturmalarına destek olmaktayız.

SANAT

Erken çocukluk dönemimde çocuklar çizerler, boyarlar. Bütün bunlar kendilerini ifade edebilme şekilleridir. Bu dönemde sınırlı boyamanın çocuklar üzerinde hayal dünyalarına olumsuz etkisi olduğu düşüncesiyle yaklaşmaktayız. Çocuklarımıza seramik, çamur, kil, kum, parmak örgüsü, , ebru, batik, doğal ve geri dönüşüm materyalleriyle kendi fikirlerini ortaya çıkarabilecekleri projeler oluşturma, kendi hazırladıkları oyun hamuru, kendi oyuncaklarını tasarlama imkanları sunmaktayız. Bu çalışmalar çocuklarımızın estetik duygu, kendini keşfetme, duygularını farklı yollarla ifade edebilme, kendi tasarımını sunabilme, keşfetme, duyularını harekete geçirme, duygularını tanıma ve yansıtma becerilerini geliştirmelerine destek olmaktayız.

MAKER-STEAM

Yaşadığımız dünyada çocuklarımız teknolojiyle çok erken yaşlarda tanışıyorlar. STEAM-Maker Eğitimi; çocukların teknolojiyi doğru anlamlandırması için fırsat sunar. Teknoloji ve kişisel tasarım ile daha üretken bireylerin yetişmesini hedeflemekteyiz. Yapılan deneysel çalışmalar erken yaşta gerçekleştirilen ve öğrenilen aktivitelerin insan zihninin gelişiminde önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın bu hızlı gelişme döneminde kendi kendilerini keşfetmelerine destek olarak geleceğin özgür ve özgün tasarımcılarına en doğru yolu göstermeyi hedefliyoruz.   Fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarını kapsayan yaklaşımlara ilk adımlar atılmış olur. Bizlerde çevreye, yaşadığı dünyaya duyarlı, ekip çalışması yapabilme, çözüm üretme, akıl yürütme, teknolojiyi doğru kullanma becerilerini geliştirmesi amaçlıyoruz.

MENTAL ARİTMETİK

Mental Aritmetik el ve abaküs kullanılarak yapılan bir eğitim sistemidir.  Halk arasında matematik eğitimi olarak algılansa da bu çalışmadaki hedef maksimum seviyede sağ ve sol lobarın sinaps bağlantılarını güçlendirerek kapasitelerini artırmaktır. Mental Aritmetik eğitiminin tarihi 5000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır.  Çinde hala hesap makinesi yerine abaküs kullananlar önemsenecek sayıdadır. Bu eğitim çocukların sayıları tanımasıyla tanımasıyla başlar. Beyin gelişiminin hızla devam ettiği ergenlik döneminin başlangıcına kadar devam eder. Ergenlik döneminden sonra mental aritmetik eğitimi verilemez.

Parmak uçlarının aktif kullanıldığı bu eğitimde beyne giden sinir uçlarını doğrudan uyarır. Elle çocuklar için somut olan sayıları soyut anlam kazandırırken abaküste boncukla sayılar ekleyip çıkararak beyin bir yandan uyarılır. Aynı zamanda abaküs görsel algıyı pekiştirir ve işlemi gerçekleştirmek için bazı formüller düşünülür. Bu çok yönlü faaliyet beyindeki loblar arası iletişimi artırarak Sınaps bağlantılarını aktif hale getirir. Böylece beynin sağ ve sol lobu  uyumlu çalışarak işlevsellikleri artar.

Mental Aritmetik Eğitimi ile çocuklarımızın analitik düşünme gücünü, muhakeme yeteneğini, gelişmiş sağ-sol beyin, iyi dinleme ve anlama, hızlı refleks, gelişmiş öz benlik, güçlü hafıza, gözlem yeteneği, fotoğrafik hafıza, dikkat, odaklanma, hızlı işlem, problemi kolay kavrama ve çözümleme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Programımız Mega Hafıza Kurucusu- Dünya Hafıza Şampiyonu  Melik Duyardan eğitim almış öğretmenler tarafından verilmektedir.

YABANCI DİL

Kurumumuzda yabancı uyruklu eğitimciler eşliğinde dil eğitimi vermekteyiz. Erken çocukluk döneminde  farklı dilleri öğretirken çocuklarımıza doğru telaffuz becerilerini geliştirme, günlük yaşantıyı aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve çocuklarımızın yabancı dil kültürüne farkındalık kazandırma gibi hedefler kazandırmayı amaçlamaktayız.

Play Time, drama, müzik, hareket, sanat, bireysel diyalog, zengin materyallerle eğlenceli ders ortamı sunan bir yöntemini benimsemekteyiz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değer; paylaşılan, yaşamı düzenleyen, inanç, duygu, düşünce, davranış, kural anlamı taşır. Ülkemizde bu kavram ancak 2010 yılında müfredatlarda yer almaya başlamıştır.

Biz insanı insan yapan en büyük etkenin milli ve manevi değerlerin kazandırılması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza programlarımızı değerler eğitimi ile birleştirerek veriyoruz. Kendi kültür ve değerlerimizde bulunan sevgi, sorumluluk, hoşgörü, duyarlılık, öz güven, empati, cesaret, liderlik, nazik olma, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, temizlik, doğruluk, dürüstlük, aile birliğine önem verme, iyimserlik, estetik duyguların geliştirilmesi, misafirperverlik, vatanseverlik, çalışkanlık, paylaşımcı olma, şefkat, merhamet, selamlaşma, alçak gönüllülük, kültürel mirasa sahip çıkma, fedakarlık  becerilerinin yanında evrensel değerler olan özgürlük, adalet, insan hakları, eşitlik, insanlara, hayvanlara ve bitkilere saygı gibi etik değerlerin kazandırılması zengin içeriklerle destekliyoruz. Okul öncesi değerler eğitimi konusunda daha detaylı bilgi için bu yazımıza da bakabilirsiniz.